خب مردمان {{حــــــــسود}}

 

چرا ساکت ایستاده اید؟

 

بروید ب کارهایتان برسید

 

نگران نباشید!

 

دیگر با یکدیگر مثل قبل نمیشویم...